پیرامون: ولایت فقیه، مسائل جهاد و شیوه کار فرهنگی با جوانان
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) ) 10 شهریور 1361 - شماره 38
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی